Jaarplan City Marketing Lelystad

Lelystad is hard aan het groeien en City Marketing Lelystad (CML) groeit met haar mee. Met de gunstige ontwikkelingen voor Lelystad in ons achterhoofd is er, samen met het team en de Raad van Toezicht, een driejaren plan geschreven ‘City Marketing Lelystad, geen waterdrager maar koploper’.

CML schroeft haar ambitie op en gaat naast de focus op haar speerpunten de meerwaarde van citymarketing zichtbaarder maken en hiermee nieuwe partners ‘verleiden’ te investeren in het imago van onze stad. Citymarketing uitvoeren kunnen wij niet alleen. Dit doen we samen met de inwoners, de partners en, uiteraard, de gemeente.

In dit jaarplan gaat het met name om de activiteiten in 2017 en de daarbij behorende budgetten, maar we bekijken alles vanuit het oogpunt van ons 3 jarenplan. Op de daaruit voortvloeiende acties komen we in de eerste helft van 2017 terug.

Die komende jaren - en ook dit jaar - hanteert CML de volgende speerpunten, die in elkaar grijpen en elkaar wezenlijk beïnvloeden:

• Natuur (Algemeen)
• Wonen (Domein wonen)
• Transport & logistiek (Domein werken) • Toerisme (Domein vrije tijd)
• Burgertrots (Domein vrije tijd)

Driejarenplan

Het driejarenplan heeft onder andere invloed op het samenwerken met andere organisaties, zowel lokaal als nationaal, om in de komende jaren gezamenlijk Lelystad nóg beter op de kaart te zetten. Tevens worden deze jaren gebruikt om commerciëler te denken en te werken. De tijd is rijp om meer evenwicht te krijgen tussen de inkomsten uit de gemeentekas en inkomsten van derden. Dit is ook het juiste moment om gebruik te maken van de positieve ontwikkelingen die zich zowel lokaal als nationaal voordoen. Lelystad is nu duidelijk in beeld met de ontwikkeling van Lelystad Airport, Flevokust, Oostvaardersplassen, Marker Wadden en Batavialand.

Deze nieuwe benadering vraagt om een andere invulling van taken en budget verdeling. Door deze ombuiging dit jaar te maken ontstaan er ook verschuivingen in de personele structuur. Er wordt blijvend ingezet op verbinding met ondernemers en inwoners. Komend jaar onder andere door extra tijd en uren te besteden aan de Lelypas en ook het ‘50 jaar Lelystad’ ondersteunen we in uren.

CML hield zich al bezig met evenementen in het Stadshart en vanaf 2017 verbinden we ons ook met de marketing van het Stadshart. Dit is een van de voorbeelden van hoe we het merk ‘Lelystad geeft lucht’ in 2017 nog weer sterker en breder gedragen maken.

Download het jaarplan 2017