Lelystad Airport: goed voor 2500 full time banen in de toekomst

By 24 juni 2014Gemeente, Werken

De ontwikkeling van Lelystad Airport tot tweede luchthaven van Nederland, als twin airport van Schiphol, levert duizenden extra banen op. Werkgelegenheidsonderzoek, uitgevoerd door bureau Stratagem, bevestigt daarmee eerder gedane schattingen in het advies van Hans Alders aan het kabinet in maart 2012.  Het onderzoek geeft ook antwoord op de in februari jl. in de Tweede Kamer aangenomen motie om de effecten op de werkgelegenheid in de recreatiesector te specificeren. Een voorzichtige conclusie is: negatieve en positieve effecten van de groei van de Lelystadse luchthaven houden elkaar in evenwicht: de netto-werkgelegenheid in recreatiegebieden in Flevoland en op de Veluwe  neemt daardoor toe noch af.
Burgemeester Margreet Horselenberg van Lelystad vindt de uitkomsten dermate belangrijk dat zij ze  graag expliciet onder de aandacht brengt van Tweede Kamerleden die deze week praten over het ontwerp-luchthavenbesluit. Dit besluit maakt de groei van de Lelystadse luchthaven naar maximaal 45.000 vliegtuigbewegingen mogelijk. Ook heeft zij, samen met wethouder Jop Fackeldey hierover een gesprek gehad met staatssecretaris Mansveld.   ‘De ontwikkeling van Lelystad Airport om de mainportfunctie van Schiphol te behouden en te versterken is van groot belang. Landelijk als bijdrage aan (behoud van) de nationale economie.  Regionaal voor het realiseren van de broodnodige werkgelegenheid, hier. Het kan Lelystad een enorme economische impuls geven, waarvan de stad als geheel profiteert, “aldus de burgemeester.

Drie scenario’s

Werkgelegenheid is voor de gemeente Lelystad een belangrijke voorwaarde om in te stemmen met de plannen voor Lelystad Airport. De gemeente Lelystad heeft – als deelnemer aan de Alderstafel Lelystad, de werkgelegenheidseffecten laten nagaan. In het opgestelde en nu aan het kabinet voorliggende advies van Alders zijn de voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek wel al meegenomen.

Het rapport “ Update werkgelegenheidseffecten Ontwikkeling Lelystad Airport” geeft de werkgelegenheidseffecten weer in drie mogelijke situaties. Deze wijken af in veronderstelde aantallen passagiersbewegingen in de drie ontwikkelstappen van de business case Lelystad Airport, maar geven een conservatieve inschatting.

–    Situatie 1: een ontwikkeling naar 1 miljoen passsagiersbewegingen (10.000 vliegtuigbewegingen), zonder andere functies op Lelystad Airport;
Deze situatie is grotendeels gelijk aan de eerste ontwikkelingsstap in het businessplan tot 2023. De volumes worden gerealiseerd door het uitvoeren van vluchten zonder dat andere functies (onderhoud, marketing and sales) tot ontwikkeling komen. In deze situatie  worden 400 fulltime arbeidsplaatsen gerealiseerd.

–    Situatie 2: een ontwikkeling naar 2,5 miljoen passagiersbewegingen (25.000 vliegtuigbewegingen).
Dit is grotendeels hetzefde als de tweede ontwikkelingsstap in het businessplan, met daarbij de aanname dat er een kleine base met 4 gestationeerde vliegtuigen is gerealiseerd. In dit scenario neemt de werkgelegenheid toe door de grotere volumes passagiersbewegingen. Daarnaast komt er  extra werkgelegenheid als gevolg van de stationering (‘s nachts) van vier vliegtuigen, een zogenoemde ‘base’. Dat vereist dat er bemanningsleden in de directe omgeving van de luchthaven beschikbaar zijn. In totaal wordt de directe werkgelegenheid dan ingeschat op 1.000 fulltime arbeidsplaatsen.

–    Situatie 3: een ontwikkeling naar 4,5 miljoen passagiersbewegingen (45.000 vliegtuigbewegingen).
Dit is de mogelijke eindsituatie in het businessplan (2043), met de aanname dat Lelystad Airport de thuisbasis is geworden van een leisure of low cost luchtvaartmaatschappij met een hoofdkantoor. In dit scenario groeit Lelystad Airport verder in volumes en wordt het ook de thuisbasis van een charter of low cost carrier. Dat betekent dat er ook andere werkgelegenheidseffecten optreden. Zo zal het basisonderhoud van de vliegtuigen op de luchthaven worden uitgevoerd, maar ook zullen er hoofdkantoorfuncties op de luchthaven worden gevestigd. Dit leidt tot een ingeschatte directe werkgelegenheid van 2.500 full time arbeidsplaatsen.

Naast de directe werkgelegenheid treden er ook indirecte werkgelegenheidseffecten op. Enerzijds zijn dit  werkgelegenheidseffecten bij toeleveranciers aan bedrijven en functies op de luchthaven. Op basis van vergelijkingen met andere luchthavens wordt deze ingeschat op 20% van de directe werkgelegenheid. Afhankelijk van het scenario zijn dat dus 80 tot 500 arbeidsplaatsen extra.

Anderzijds trekt (de nabijheid van) een luchthaven  nieuwe bedrijven aan buiten de luchtvaart. Voor veel (meestal internationaal georiënteerde) bedrijven is de aanwezigheid van een (regionale) luchthaven een belangrijke  vestigingsvoorwaarde. Dit is aanvullende werkgelegenheid die in het Stratagem rapport niet in de cijfers is meegenomen.

Marktperspectief

Om de geschetste werkgelegenheidseffecten en de maximale economische activiteiten voor de regio  te realiseren, moet Lelystad Airport zo worden ingericht dat het aantrekkelijk is voor leisure en low cost luchtvaartmaatschappijen om vluchten en andere activiteiten vanaf Lelystad te gaan uitvoeren in plaats van op Schiphol, zo stelt bureau Stratagem in haar rapport. Deze voorwaarden betreffen: de lengte van start- en landingsbaan, de openingstijden van de luchthaven, de structuur van de vliegroutes en de bereikbaarheid van de luchthaven.

Het ondernemingsplan van de Schiphol Group voor Lelystad Airport voorziet wat deze voorwaarden betreft in voldoende marktperspectief. De start – en landingsbaan gaat naar 2.400 meter, de openingstijden zijn van 06.00-23.00 uur (met mogelijkheid van verlenging tot 24.00 uur), vliegroutes zijn afgestemd met die op Schiphol en in de bereikbaarheid van de Lelystadse luchthaven wordt de komende jaren fors geïnvesteerd (€ 70 miljoen).
Voor maatschappijen die vanwege verder weg gelegen bestemmingen  ook  ’s nachts willen vliegen , kan de beperking op Lelystad worden omzeild door voor die verre bestemmingen Schiphol als vertrek- en/of aankomstluchthaven te blijven gebruiken. Op die manier is er sprake van een werkelijke ‘twin-airport oplossing’, aldus het Stratagem rapport.

Aanbevelingen
Het rapport bevat om het werkgelegenheidsperspectief te realiseren een aantal concrete aanbevelingen:

–    Het opzetten van een innovatieprogramma voor onderhoud aan vliegtuigen. Kennis en innovatie zijn belangrijke aantrekkingsfactoren in de luchtvaart. Om het al bestaande  cluster aan ‘Maintenance, Repair and Overhaul’ (MRO)-bedrijven uit te bouwen is het nodig om innovatieve concepten op Lelystad Airport te ontwikkelen en uit te proberen.

–    Ontwikkelen van specifiek arbeidsmarktbeleid, gericht op MBO en HBO techniek.  Het aanbod van technisch en luchtvaartpersoneel moet worden vergroot en verbeterd. In Lelystad is een coalitie van bedrijfsleven, onderwijs en overheid gevormd en bezig met de oprichting van Technocampus Lelystad Airport, een leerwerkcentrum die het hiaat in de onderwijsinfrastructuur op dit gebied hoopt te dichten.

–    Ontwikkel een samenhangend pakket van beleidsmaatregelen rond de luchthaven. Bureau Stratagem stelt privaat-publiek partnership voor onder de werknaam Lelystad Airport Business (LAB). Dit partnership waarvan het bedrijfsleven de initiatiefnemer is, moet  Lelystad (Airport) als uitstekende vestigingsplaats promoten, investeringen aantrekken, kennisontwikkeling en  opleidingen bevorderen in relatie tot  de arbeidsmarkt, de samenwerking tussen bedrijven en overheid  organiseren.

Wethouder economische zaken Jop Fackeldey: “Met dit rapport is ook de enorme betekenis van de ontwikkeling van de luchthaven voor de regio duidelijk geworden. Al eerder is door Hans Alders aangetoond dat er een markt is voor Lelystad. Nu is ook het belang van die markt vertaald in economische effecten. De reparatie en onderhoudsactiviteiten (MRO) spelen daar een substantiële rol in. Dit zal ik ook in mijn bijdrage aan de hoorzitting/rondetafelbijeenkomst van de Tweede Kamer woensdag 25 juni benadrukken.”

Ter inzage
Het werkgelegenheidsonderzoek van bureau Stratagem is te downloaden vanaf de website van de Alderstafel (www.alderstafel.nl) en van de gemeente Lelystad (www.lelystad.nl/luchthaven).

Foto: Fotostudio Wierd