Technocampus Lelystad Airport past in toekomstige luchthavenontwikkeling

By 11 maart 2014Werken

Willen bedrijfsleven, onderwijssector en overheden de Technocampus Lelystad Airport realiseren, dan kunnen zij het beste in een netwerkorganisatie gaan samenwerken. Dat is de conclusie uit een haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente Lelystad liet uitvoeren naar de ontwikkeling van een luchtvaart georiënteerd leerwerkcentrum op Lelystad Airport. De provincie Flevoland heeft inmiddels een kwartiermaker aangesteld die aan de slag is om hier vorm en inhoud aan te geven en een concrete businesscase uit te werken. Provinciale Staten stelden eerder € 500.000 beschikbaar voor de versterking van de werkgelegenheid in mobiliteit en logistiek rond de luchthaven Lelystad.

Behoefte bedrijven centraal
Op basis van concrete behoefte van het bedrijfsleven zullen op Technocampus Lelystad Airport nieuwe arbeidskrachten opgeleid worden. Het gaat hierbij om zowel jongeren als volwassenen die opgeleid en/of omgeschoold willen worden naar technische luchtvaartgerelateerde beroepen. De provincie verwacht dat de eerste concrete opleidingsactiviteiten nog in 2014 van start kunnen gaan. Naast een aantal bedrijven zijn direct betrokkenen daarbij: het MBO College Lelystad, Werkbedrijf Lelystad en (op termijn) HBO Windesheim Flevoland. Het is de bedoeling dat de bedrijven invloed hebben op het onderwijsprogramma en ook een bijdrage gaan leveren in het onderwijsprogramma, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van machineparken om in de praktijk te leren.

Onderhoud en reparatie vliegtuigen
Op korte termijn liggen er kansen om luchtvaarttechnische opleidingen te koppelen aan de bedrijven die zich op Lelystad Airport vestigen op het gebied van onderhoud en reparatie van vliegtuigen, het z.g. MRO segment, en de hieraan verwante technische bedrijven in de maak- , auto- en jachtbouwindustrie. Voor specifiek luchtvaarttechnische opleidingen zal het MBO college Lelystad samenwerken met het MBO College Airport in Hoofddorp. Beide onderwijsinstellingen maken onderdeel uit van de bestuurlijke krachtenbundeling van het ROC van Amsterdam en het ROC Flevoland. Het gebruik en de verwerking van nieuwe materialen, zoals de composieten, vormen verbindende schakels. Het MBO college Lelystad stemt haar opleidingsaanbod specifiek af op de vraag vanuit de markt naar voldoende gekwalificeerd personeel.

Opleidingsaanbod op MBO en HBO-niveau
Op de wat langere termijn als de luchthaven volledig tot ontwikkeling is gebracht zal er naast deze technische opleidingen ook behoefte ontstaan aan scholing voor inzetbaar personeel binnen een breed spectrum aan activiteiten op en rond de luchthaven zoals luchtvaartdienstverlening, logistiek, beveiliging, detailhandel en horeca. Het bestaande opleidingsaanbod op MBO-niveau in de regio is adequaat en in staat om in de behoefte aan MBO geschoold personeel te voldoen. Met Windesheim Flevoland wordt onderzocht om op basis van de behoefte bij het bedrijfsleven ook op HBO niveau een opleidingsaanbod op en rond de luchthaven te realiseren.